ประวัติการศึกษา และการทำงาน

การศึกษาประสบการณ์การทำงานและหลักสูตรที่ผ่านการอบรม

 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อบรมหลักสูตรการพูดในชุมชนและการบริหารองค์กร จากสำนักเสริมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อบรมหลักสูตร ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดูงานประเทศจีน
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ โดยกรมประชาสัมพันธ์
 • ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา (ด้านบริหาร)
 • วิทยากรฝึกอบรมฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ปี (2548-2551) (2553-ปัจจุบัน)
 • ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สาธารณสุขนครราชสีมาจำกัด (ปี 2552)
 • วิทยากรฝึกอบรมสังกัดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 • อบรม Wake Up Your Confidence พลังแห่งความเชื่อมั่น โดย อาจารย์วันชัย ประชาเรืองวิทย์
 • อบรม Your Unlimited Power พลังไร้ข้อจำกัด โดย อาจารย์วันชัย ประชาเรืองวิทย์
 • หลักสูตรการสร้างธุรกิจ 100 ล้าน จากการเขียนหนังสือ และหลักสูตรการปั้นนักพูดมืออาชีพ จากสำนัก กุโสดอ สถาบันปั้นนักธุรกิจ ปั้นคนจนให้เป็นเศรษฐี ปั้นคนดีให้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ จาก อ.สมคิด ลวางกูล (เจ้าของวลีกวนตา วาจากวนตีน)

ปัจจุบัน

 • ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ
 • หลักสูตรหลักที่บรรยาย การคิดเชิงบวก การทำงานเป็นทีม คุณธรรม/จริยธรรม
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการ (ESB)
 • ผู้ดำเนินรายการ รายการ โคราชบ้านเอง ทางเคเบิลทีวี ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 20.30-21.30 น. www.kctv.co.th
 • ผู้จัดรายการเรื่องเล่าจาก อบจ.นครราชสีมา วันจันทร์-วันศุกร์ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00-11.00 น. คลื่น FM 105.25 และระบบAM 729 กิโลเฮิส

ผลงานการอบรมสัมมาหน่วยงานต่างๆที่ผ่านมา

 • โรงพยาบาลชุมชนอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา
 • งานฝึกอบรม ตำรวจภาคสาม จังหวัดนครราชสีมา
 • สำนักส่งเสริมวิชาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา
 • อบรมผู้นำสตรีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
 • เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • สำนักงานสารสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สิบแปดอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1256 กลุ่มจำนวนทั้งหมด 30 รุ่น สามพันคน
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การคิดเชิงบวก และการทำงานเป็นทีม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลครองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่มอาสาสมัครสาสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดนครราชสีมา
 • เทศบาลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • กลุ่ม อปพร.เทศบาลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 • กิจกรรมทำงานเป็นทีมกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลสีมามงคล ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 • อบรมกลุ่มประทานกองทุนเงินล้านหมู่บ้านละ สองท่าน รวม สามพันคน รุ่นละ 100 คน จำนวน 30 รุ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 • สร้างคุณค่าให้กับตนเอง การคิดเชิงบวก บัณฑิตใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ปี 2552 จำนวน 2,500 คน
 • สานฝันวันครอบครัวอบอุ่น ผู้ปกครองและนักเรียนสุรนรีวิทยา นครราชสีมา จำนวน 700 คน
 • สร้างบุคลิกใหม่กับงานที่ทำอยู่อย่างสง่างาม บัณฑิตภาคพิเศษ ม.ราชภัฎนครราชสีมาปี 2552
 • การทำงานเป็นทีมสู่เป้าหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์ภูมิภาค 3 จังหวัดขอนแก่น ที่ รังเย็น รีสอร์ท จังหวัดเลย
 • การทำงานเป็นทีมการทำงานด้วยใจ กรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัดจังหวัดนครราชสีมา ที่รร.ทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • คณะครูโรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ที่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • ครูผู้ช่วยโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 3 รุ่นๆ 220 คน รร.โกเดนท์แลนท์ จ.นครราชสีมา (2552)
 • การคิดเชิงบวก การเพิ่มยอดขาย นักขายมืออาชีพ จนท./กรรมการสหกรณ์บริการนครราชสีมาจำกัด 2553 ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • การคิดเชิงบวก สมาชิกสหกรณ์ใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมาจำกัด 120 คน ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมาจำกัด
 • การคิดเชิงบวกและการทำงานสู่เป้าหมาย จนท.ลูกจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • การทำงานเป็นทีมคณะครูโรงเรียนโนนไทย (คุรุอุปถัมภ์) ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • การคิดเชิงบวก นักศึกษาจบใหม่ หลักสูตร พยาบาลศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข ที่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • การคิดเชิงบวก คุณธรรม จริยธรรม แพทย์จบใหม่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 • การทำงานอย่างความสุข บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด
 • การทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • คุณธรรม จริยธรรม และการคิดเชิงบวก คณะเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
 • หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิจำกัด 15 กรกฎาคม 2553
 • หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ สมาชิก เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด ที่โรงแรมสีมาธานี
 • การทำงานได้ผล คนมีสุข สมาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่โรงแรมพลอยพาเลช มุกดาหาร 7 กันยายน 2553 7 กันยายน 2553
 • การทำงานเป็นทีมและคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.กฤษณา อ.สีคิ้ว นครราชสีมา ที่ฮอร์ลิเดย์ปาร์ด 21 กันยายน 2553
 • ครอบครัวสายสัมพันธ์แห่งความสุข อบต.สุรนารี อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา
 • บริษัท ก. เกียรติชัยขนส่งจำกัด ที่โรงแรมสบาย นครราชสีมา
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล ะพนักงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สนง.สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 • ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 300 คนที่โรงพยาบาลขอนแก่น
 • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มกราคม 2554
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริการสู่ ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 2 รุ่น มกราคม 2554
 • อบรมผู้นำหมู่บ้าน "ถูกทาง กับ ส.ส.สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ" จำนวน 10 รุ่น มีนาคม 2554
 • โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์กร โรงพยาบาลบ้านไผ่ จำนวน 3 รุ่น มีนาคม 2554
 • โครงการอบรม "การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร" บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด 26 มีนาคม 2554
 • สัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 4-6 เมษายน 2554
 • สัมมนา "เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน" บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส(1998) จำกัด วันที่ 30 เมษายน 2554
 • สัมมนา"เปลี่ยนความคิด ชีวิตเป็นสุข" บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส(1998) จำกัด วันที่ 8 พฤษภาคม 2554
 • สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ด้านการประสานข้อมูลในหน่วยงานที่สัมผัสกับผู้เสพ/ผู้ค้ายาเสพติด วันที่ 11 พฤษภาคม 2554
 • ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาผู้นำลูกเสือ คุณธรรม นำประชาธิปไตย และห่างไกลยาเสพติด วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ณ โรงแรมบ้านสวน จ.กาญจนบุรี 19 พฤษภาคม 2554
 • โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชน อ.บ้านไผ่ 20 พฤษภาคม 2554
 • โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด 21 พฤษภาคม 2554
 • คปสอ.บ้านไผ่โนนศิลา วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2554
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2554
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2554
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2554
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน ระหว่าางวันที่ 27-28 สิงหาคม 2554
 • โครงการพัฒนาองค์กร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ระหว่าางวันที่ 4-5 กันยายน 2554
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะและคุณธรรมนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่าางวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2554
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสานงานของสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10 ธ.ค. 2554
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครสารคาม วันที่ 17 ธันวาคม 2554
 • โครงการพัฒนาองค์กรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพลบุรี วันที่ 24 ธันวาคม 2554
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด 26 - 28 มกราคม 2555
 • โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท สระบุรี วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2555
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555
 • บริษัท เดอร์เอเชียทัวร์ วันที่ 23 มี.ค. 2555
 • โครงการจิตวิทยาการบริหารและสร้างแรงจูงใจทีมงาน วันที่ 26 - 28 มี.ค. 2555
 • หลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (รุ่น 1) วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555
 • หลักสูตรวิทยากรป้องกันปัญหายาเสพติด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (รุ่น 2) วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2555
 • ทอล์คโชว์งานสัมมนาทางวิชาการและประชุมคณะกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 17 จังหวัด วันที่ 2 มิถุนายน 2555
 • โครงการอบรมจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคุรธรรมจริยธรรม วันที่ 29-30 มิถุนายน 2555
 • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด วันที่ 10 กรกฎาคม 2555
 • การอบรมให้ความรู้ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน วันที่ 25 สิงหาคม 2555
 • โครงการประชุมทำแผนกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วันที่ 30 สิงหาคม 2555
 • พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โครงการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรเทศบาลตำบลประทาย วันที่ 15 กันยายน 2555
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจในวัยรุ่น เทศบาลตำบลโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาวันที่ 20-21 กันยายน 2555
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุทัยธานี จำกัด 20 ตุลาคม 2555
 • โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกรณืการเกษตรเมืองศรีสะเกษ วันที่ 21 ตุลาคม 2555
 • โครงการพัฒนาองค์กร เครือข่ายบริการสุขภาพเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2555
 • โครงการพัฒนาองค์กร เครือข่ายบริการสุขภาพเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555
 • การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข คนสำราญ งานสำเร็จ สสอ.เมืองนครราชสีมา วันที่ 24-25 มกราคม 2556
 • โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว วันที่ 8-9 มีนาคม 2556
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) อ.เมืองยาง วันที่ 15-16 มีนาคม 2556
 • โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประธานชุมชน วันที่ 20 มีนาคม 2556